Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie niniejszego regulaminu świadczone są usługi wobec użytkowników serwisu Ciekawości pod adresem ciekawosci.pl

2. Niniejszy regulamin reguluje także zakres świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z serwisu internetowego durnotki.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług wraz z trybem postępowania reklamacyjnego. 

3. Wydawcą serwisu Ciekawości jest Husarya Real Estate sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Wojciecha Korfantego 1/1, 41-902 Bytom.

4. Korzystający z serwisu Ciekawości mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Korzystający z serwisu durnotki.pl są zobowiązani do korzystania z niego zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem.

6. Na serwisie Ciekawości umieszczane są ciekawostki z zakresu biologii, geografii, historii, medycyny, motoryzacji, rozrywki, sportu, sztuki i szeroko pojętej wiedzy ogólnej.

7. Zamieszczane przez Użytkowników treści mogą być usuwane przez administrację serwisu, jeśli okażą się one niezgodne z prawdą.

II DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,

2. SERWIS – witryna internetowa ciekawosci.pl

3. WŁAŚCICIEL – Husarya Real Estate Sp. Z O O z siedzibą w Chorzowie, ul. Kazimierza Pułaskiego 17, 41-500 Chorzów, NIP 6272750913,KRS 0000674934,REGON 367117746

4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu.

5. KOMENTARZ - opinia Użytkownika wyrażona na łamach Serwisu,

6. TREŚCI – zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie obrazki, video, teksty, artykuły, galerie,

7. KONTO - funkcja umożliwiająca dostęp do wybranych usług świadczonych w ramach Serwisu.

III ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługi oferowane przez Serwis są dostępne po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, obejmujących przeglądarkę internetową, dostęp do Internetu oraz wyświetlacz o wymiarach co najmniej 300x300px.

2. Właściciel świadczy bezpłatne usługi polegające na możliwości zamieszczenia przez Użytkowników w Serwisie Treści oraz Komentarzy.

3. Komentarze mogą być dodane jedynie przez Użytkowników posiadających Konto. Treści początkowo zostają umieszczane w dziale „Poczekalnia”. O przeniesieniu Treści na stronę główną decyduje liczba głosów i oceny pozostawione przez innych Użytkowników.

4. Użytkownicy mają możliwość zalogowania się do Serwisu za pomocą posiadanego konta na portalu Facebook.

5. Zalogowanie do Serwisu wiąże się z wypełnieniem i potwierdzeniem prawdziwości danych w Formularzu Rejestracyjnym. Następnie na podany adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji Konta w Serwisie. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

6. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 5 Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.

7. Umowa z Właściciel jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć Konto, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Właściciel ma prawo do 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia prawa polskiego lub niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

8. Właściciel jest zobligowana do usunięcia zgłoszonych treści, które naruszają regulamin - skargi należy wysłać poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty e-mail : kontakt@ciekawosci.pl

9. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.

10. Warunkiem założenia Konta jest akceptacja niniejszego regulaminu.

11. Dane, jakie Użytkownik przekazuje w Serwisie w celu świadczenia Usługi w sposób dobrowolny i mogą być przetwarzane w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez Właściciela oraz podmioty pokrewne w celach statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz w celu personalizacji wyświetlanych reklam.

12. Jedna osoba może posiadać jedno konto w Serwisie. Założenie Konto w Serwisie (za wyjątkiem rejestracji przez portal Facebook) może się wiązać z wypełnieniem Formularza Rejestracyjnego dostępnego pod adresem: durnotki.pl/rejestracja/, w którym zamieszcza następujące dane: 

a) login,

b) hasło,

c) adres e-mail,

13. Przy zakładaniu Konta Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia .

14. Aktywacja Konta przez Użytkownika powinna nastąpić w przeciągu 24 godziny. W przeciwnym razie zostanie ono skasowane z zasobów Serwisu.

15. Usunięcie konta może nastąpić również na wniosek Użytkownika.

16. Dane podane w Formularzu Rejestracyjnym i Formularzu Kontaktowym powinny być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

17. Użytkownik oświadcza, iż:

a) podane informacje na Serwisie są prawdziwe;

b) jest dysponentem wszelkich praw, w tym praw autorskich majątkowych i osobistych do zamieszczanych Treści i nie podlegają one żadnym ograniczeniom prawnym ani faktycznym osób trzecich i innych podmiotów. Jest upoważniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi zamieszczanych przez siebie Treści.

 

c) zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,

 

d) W przypadku uzyskania przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem kontakt@ciekawosci.pl. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu,

 

e) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika podejmowane są przez Właściciela dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.

f)W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji, i uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu.

g) W przypadku dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Właściciela działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę,

h) W przypadku jeżeli Właściciel zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Właścicielowi równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Właściciel poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

i) Zabronione jest umieszczanie treści / zdjęć obrażających uczucia religijne

18. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać odniesieniu do zamieszczonych Treści w Serwisie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508 ze późn. zm.).

19. Użytkownik zobowiązuje się przyjąć na siebie całość kosztów i wydatków w przypadku zgłoszenia roszczeń przez jakąkolwiek osobę w stosunku do zamieszczonej Treści lub Komentarza.

20. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych Treści i Komentarzy w Serwisie. Za publikowanie informacji zabronionych w Treściach lub Komentarzach, może on ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Operatora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.

21. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkowników w Serwisie Komentarzy i Treści:

a) sprzecznych z prawem, 

b) nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej, 

c) propagujących przemoc, groźbę oraz naruszają dobra osobiste,

d) uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady etyki,

e) chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

f) mających charakter komercyjny lub reklamowy.

22. Użytkownik wraz z zamieszczeniem Treści w Serwisie udziela licencji (nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieokreślony, z prawem sublicencji) Operatorowi do korzystania z Treści. Zakres licencji obejmuje, w szczególności:

a) prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia w Serwisie,

b) prawo wprowadzenia treści do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,

c) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania Treści w systemie on-line zapewniający transmisję odbiorczą przez Użytkowników na każdym nośniku audiowizualnym,

d) prawo wykorzystywania Treści w celu promocji i reklamy,

e) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości Treści, bez naruszenia jej istoty merytorycznej i integralności,

f) prawo do dostosowania Treści do formatu urządzeń technicznych.

23. Właściciel ma prawo do usunięcia Treści lub Komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. 

24. Właściciel dołoży wszelkich starań wymaganych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość wprowadzania w przyszłości zmian w funkcjonalności Serwisu i prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Operator zobowiązuje się do wcześniejszego informowania o terminie i przewidywanym czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. 

25. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mogą składać prawo do składania reklamacji w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu.

2. Reklamacje są rozpatrywane przez Właściciel.

3. Użytkownicy mogą przesyłać reklamacje na adres mailowy redakcji zamieszczony na Serwisie.

4. Podanie przez użytkownika niepełnych informacji na temat reklamowanej usługi może się wiązać ze zwróceniem reklamacji użytkownikowi celem uzupełnienia informacji.

5. Czas na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

6. Użytkownicy będący konsumentami mają prawo do odstąpienia od umowy.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.

2. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu

3. Prawem właściwym jest prawo polskie.